Dokumenty

Archív
Dispozičné práva.pdf Odvolanie plnomocenstva.pdf Plnomocenstvo.pdf Sťažnosť.pdf Vyhlásenie o vlastníctve peňažných prostriedkov - cudzie prostriedky.pdf Vyhlásenie o vlastníctve peňažných prostriedkov - vlastné prostriedky.pdf Žiadosť o vykonanie prechodu podielových listov.pdf Žiadosť o vykonanie prevodu podielových listov.pdf Všeobecné obchodné podmienky.pdf Reklamačný poriadok.pdf Informácie o depozitárovi.pdf Stratégia uplatňovania hlasovacích práv.pdf Stratégia zadávania, vykonávania a alokácie pokynov.pdf Koncepcia AML.pdf Politicky exponovaná osoba.pdf FATCA_CRS.pdf Zoznam fondov.pdf Štatút.pdf Žiadosť o zmenu - doplnenie údajov.pdf Kľúčové informácie pre investorov platné od 1.10.2021.pdf Predajný prospekt platný od 1.10.2021.pdf Sadzobník poplatkov platný od 1.10.2021.pdf Predajný prospekt platný od 1.1.2022.pdf Sadzobník poplatkov platný od 1.1.2022.pdf Kľúčové informácie pre investorov platné od 1.1.2022.pdf Sadzobník poplatkov platný od 16.2.2022.pdf Zásady odmeňovania platné od 1.10.2021.pdf Kľúčové informácie pre investorov platné od 1.9.2022.pdf Sadzobník poplatkov platný od 2.1.2023.pdf Politika udržateľnosti platná od 1.1.2023.pdf Zásady odmeňovania platné od 1.1.2023.pdf Zásady odmeňovania platné od 6.6.2022.pdf Informácie podľa 159a ZoKI.pdf Informácia o minulej výkonnosti fondu platné od 1.1.2023.pdf Scenáre minulej výkonnosti fondu platné od 1.1.2023.pdf Dokument s kľúčovými informáciami platný od 1.1.2023 Informácie podľa 159a ZoKI platné od 1.1.2023.pdf Predajný prospekt platný od 1.2.2023.pdf Scenáre minulej výkonnosti fondu platné od 1.2.2023.pdf