FAQ

Investovanie do podielových fondov ponúka efektívnu možnosť využiť výhody investovania na globálnych kapitálových trhoch a zároveň rozdeliť náklady investovania medzi veľký počet klientov – podielnikov. Investovanie časti svojho príjmu do podielových fondov v produktívnom veku v kombinácii s investovaním do vhodných tried aktív s primeraným rozložením rizika a s vhodne zvoleným investičným horizontom umožňuje investíciu primerane zhodnotiť, aby sa v správnom čase mohla použiť na vytýčený cieľ.

Pri zhodnocovaní úspor len na bežných vkladových produktoch je vysoká pravdepodobnosť, že investícia bude znehodnotená infláciou, preto v porovnaní s týmto spôsobom investovania je voľba jasná.

Každý podielový fond je tvorený peňažnými prostriedkami viacerých jednotlivcov – investorov, podielnikov. Podielový fond je spravovaný  správcovskou spoločnosťou, ktorá investuje peňažné prostriedky investorov do rôznych tried aktív v súlade s vytýčenou investičnou stratégiou jednotlivých podielových fondov.

Podielový fond je spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku do rôznych tried aktív v súlade s vytýčenou investičnou stratégiou jednotlivých podielových fondov.

 • dosahovanie atraktívnych výnosov pri relatívne nízkych nákladoch, keďže tieto sa rozdelia medzi všetkých podielnikov 
 • okamžitá dostupnosť investovanej sumy v podobe vyplatenia (redemovania) podielových listov
 • investovanie na profesionálnej úrovni s vysokokvalifikovanými odborníkmi a primeraným softvérom
 • možnosť sporenia – na budúce bývanie, na vyššiu životnú úroveň na dôchodku, na štúdium vašich detí či na nové auto
 • transparentnosť – všetky informácie o svojej investícii máte neustále k dispozícii vo vašej PAM Klientskej zóne, samozrejmosťou sú mesačné reporty o podielovom fonde
 • bezpečnosť investovania – aktivity správcovskej spoločnosti sú pod nepretržitým dohľadom Národnej banky Slovenska, na oceňovanie jednotlivých investičných nástrojov v portfóliu fondu dohliada navyše depozitár, čo minimalizuje riziko omylov a neprimeranú mieru rizika oproti priamemu investovaniu

Aktuálne je možné investovať do jedného podielového fondu PARTNERS Fond realitných investícií, o. p. f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s.

 • Fond je určený pre vyváženého investora, ktorý má záujem v strednodobom horizonte stabilne zhodnocovať finančné prostriedky prostredníctvom realitného trhu.
 • Reality sa vyznačujú nižšou závislosťou od vývoja tradičných tried aktív, akými sú akcie či dlhopisy, zabezpečujú nižšie rozkolísanie a vyššiu výkonnosť portfólia.
 • Investícia do realitného fondu prináša najmä vyššiu diverzifikáciu v porovnaní s priamym vlastníctvom nehnuteľností, vyššiu likviditu, pričom odpadávajú starosti so starostlivosťou o  nehnuteľnosť.
 • Fond umožňuje participovať na renomovaných projektoch, do ktorých by investor nemohol kvôli vysokej vstupnej investícii investovať.
 • Výnosy fondu generujú najmä pravidelné nájomné nehnuteľností a nárast ich cien, ako aj kapitálové výnosy CP.
 • Realitný fond je vhodným nástrojom, ako zabezpečiť majetok v časoch vysokej inflácie.

Informácie o fonde získate v KIID

Minimálna výška investície je 500 EUR.

Vstupný poplatok vo výške max. 2,5% -– výška poplatku závisí od výšky vašej jednorazovej investície.

Výstupný poplatok vo výške max. 3% -– výška poplatku závisí od počtu rokov od nadobudnutia podielových listov, ak sa rozhodnete redemovať vo 4. roku a neskôr, Váš výstupný poplatok bude nulový.

Vstupný a výstupný poplatok pre jednorazové investície  je správcovská spoločnosť oprávnená znížiť.

Správcovský poplatok vo výške 1% z priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde.

Výkonnostný poplatok vo výške 10% (princíp High-Water Mark).

Pre detailnejšie informácie o stanovení a výpočte poplatkov otvorte Predajný prospekt alebo Sadzobník poplatkov.

Predajný prospekt a Sadzobník poplatkov nájdete tu.

Prílohou rámcovej zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, je platobná inštrukcia s údajmi na zaplatenie.  Na zjednodušenie procesu platenia uvádzame v platobnej inštrukcii QR kód, ktorý jednoducholen nasnímate, doplníte dátum prevodu a prevodný príkaz máte pripravený na odoslanie do vašej banky.

Fond je oceňovaný na mesačnej báze, cena podielového listu je vypočítaná k 15. dňu v mesiaci a zverejnená nasledujúci pracovný deň.

Stav svojej investície si môžete jednoducho a rýchlo pozrieť vo svojej PAM Klientskej zóne. Prihlasovacie meno sme vám zaslali na vašu emailovú adresu a heslo na vaše telefónne číslo.

Fond počas prvých troch rokov od založenia fondu podielové listy nevypláca. Po uplynutí tejto lehoty môžete predať svoju investíciu jednoducho tak, že vyplníte žiadosť o vyplatenie PL vo svojej PAM Klientskej zóne. Prihlasovacie meno sme vám zaslali na vašu emailovú adresu a heslo na vaše telefónne číslo.

Aktivity správcovskej spoločnosti sú pod nepretržitým dohľadom Národnej banky Slovenska, na oceňovanie jednotlivých investičných nástrojov v portfóliu fondu dohliada navyše depozitár, čo minimalizuje riziko omylov a neprimeranú mieru rizika oproti priamemu investovaniu. Účtovníctvo fondu (majetok fondu) je oddelené od účtovníctva správcovskej spoločnosti (majetku správcovskej spoločnosti) a je predmetom auditu.