PARTNERS Fond realitných investícií

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správcovská spoločnosť môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovskej spoločnosti.
Investícia pre každého

Fond je vhodný pre vyváženého investora, ktorý má záujem v strednodobom alebo dlhodobom horizonte stabilne zhodnocovať finančné prostriedky prostredníctvom realitného trhu, ako aj dynamického investora, ktorý hľadá diverzifikáciu svojho portfólia o alternatívnu zložku v podobe realít.

Zlepšenie parametrov portfólia

Reality sa ako alternatívna investícia vyznačujú nižšou závislosťou od vývoja akcií a dlhopisov na trhu, čím zabezpečujú nižšie rozkolísanie a vyššiu výkonnosť celkového portfólia.

Profesionálna starostlivosť

Investícia do realitného fondu prináša vyššiu diverzifikáciu investície v porovnaní s priamym vlastníctvom nehnuteľností a vyššiu likviditu, pričom odpadávajú povinnosti spojené so starostlivosťou o nehnuteľnosť, ktorú zabezpečuje profesionálny tím.

Nízka vstupná investícia

Fond umožňuje investorom participovať na úspechu renomovaných realitných projektov, do ktorých by vzhľadom na vysokú vstupnú investíciu neboli schopní investovať.

Efektívny nástroj v boji proti inflácii

Realitný fond je v prostredí nízkych úrokových sadzieb vhodným nástrojom, ako zabezpečiť majetok v časoch vysokej inflácie.