PARTNERS Fond realitných investícií

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správcovská spoločnosť môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovskej spoločnosti.
Základné parametre fondu
Správcovská spoločnosť
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Fond
PARTNERS Fond realitných investícií, o. p. f.
Typ fondu
špeciálny podielový fond nehnuteľností
ISIN
SK3000001238
Investičný horizont
5 rokov a viac
Ukazovateľ rizík a výnosov SRRI (1 – 7)
3 (mierne riziko)
Cielený výnos
3 – 5% p. a.
Referenčná mena
EUR
Vydávanie podielových listov
mesačne
Redemácia
pri bežnej likvidite fondu bezodkladne, inak do 6 mesiacov
Minimálna investícia
500 €
Výplata dividendy
nie
Vstupný poplatok
max. 2,5%
Odplata za správu
max. 1%
Odplata za zhodnotenie
10% (princíp High-Water Mark)
Depozitár
Slovenská sporiteľňa
Audítor
VGD Slovakia
Vznik fondu
9.2021