PARTNERS Fond realitných investícií

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správcovská spoločnosť môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovskej spoločnosti.
Investičná stratégia fondu

Cieľom fondu je investovať peňažné prostriedky najmä do rôznych priamych, nepriamych realitných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností, a v menšej miere do doplnkových aktív.

Investície do fondu, ktorý sa zameriava najmä na región strednej a východnej Európy, nie sú limitované druhom nehnuteľností či odvetvím, v ktorom pôsobia.

Výnosy fondu generuje najmä pravidelné nájomné z nehnuteľností indexované o infláciu a nárast cien nehnuteľností, a predstavujú ich takisto kapitálové výnosy z cenných papierov.

Ambíciou spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT je maximalizovať objem majetku prostredníctvom aktívnej účasti na vývoji realitného trhu v závislosti od investičného horizontu a primeranej miery rizika.