PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. – aktualizácia znenia štatútu
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. – aktualizácia znenia štatútu

S účinnosťou od 1.3.2024 bol, po udelení predchádzajúceho súhlasu NBS, predstavenstvom spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. schválený nový štatút fondu PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f..

Zmena oproti pôvodnému štatútu spočíva v spôsobe zaokrúhľovania vydávaných podielových listov, a to na dve desatinné miesta (článok H bod 9).

Vydanie podielových listov na dve desatinné miesta bolo prvý krát zrealizované v utorok 5.3.2024.

-   Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!