PARTNERS Fond Realitných investícií

Stabilná investícia do reálnych hmatateľných aktív
Široké portfólio realitných projektov
Diverzifikácia portfólia o alternatívnu zložku

UPOZORNENIE: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správcovská spoločnosť môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovskej spoločnosti.
Výkonnosť fondu
Obdobie výkonnosti od
Obdobie výkonnosti do
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
1 rok
od začiatku roka
od založenia (p.a.)
Graf výkonnosti fondu
Výkonnosť 0,25%
Výkonnosť p.a. -%
Výkonnosť 1,77%
Výkonnosť p.a. -%
Výkonnosť 2,09%
Výkonnosť p.a. -%
Výkonnosť 5,56%
Výkonnosť p.a. -%
Výkonnosť 0,00%
Výkonnosť p.a. -%
Výkonnosť 5,31%
Výkonnosť p.a. 3,62%
Výkonnosť 0,00%
Výkonnosť p.a. 0,00%
Aktuálna cena podielu
1,053059
Čistá hodnota fondu (NAV)
91 790 369,96